Súhlas so spracovaním osobných údajov pre Fablab – poskytovanie služieb

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre Fablab – poskytovanie služieb

Fablab Bratislava je detašovaným oddelením Centra vedecko-technických informácií SR

Správca údajov:

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. (ďalej len „správca“)

Adresa: Lamačská cesta 8/A, Bratislava 811 04

IČO: 00151882 

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov obsiahnutých v tomto formulári hore uvedeným správcom (príp. jeho zamestnancami) pre účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania najdlhšie však po dobu maximálne 3 rokov a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol/a oboznámený/á, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

 

Poučenie podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti požadovať od správcu údajov informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. Správca je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr 30dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že osoba, ktorá vyplnila tento formulár, zistí alebo sa domnieva, že správca vykonáva spracovanie jej osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom má právo požiadať správcu o zdroj, z ktorého získal jej osobné údaje, zoznam, blokovanie, opravu alebo likvidáciu osobných údajov a teda odstránenie takto vzniknutého stavu. Ak správca nevyhovie žiadosti dotknutej osoby, má tento právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Účel spracovania osobných údajov

V súlade s § 6 ods. 2 písmeno a) zákona č. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. sú všetky údaje uvedené v tomto formulári zhromažďované a spracovávané výhradne za účelom zaistenia služieb v súvislosti so seminármi, konzultáciami, školeniami, projektmi vyplývajúcich z predmetu pracovnej činnosti správcu,  exkurziami, workshopmi, bootcamp, vytvárania databázy a ďalšej spolupráce s uchádzačom.  Všetky údaje uvedené v tomto formulári budú zhromažďované, spracované a uchovávané tiež pre účely oznámení o podujatiach a informácií o aktivitách subjektu údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov a to dovtedy, kým dotknutá osoba priamo a účinne zašle správcovi informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli obchodné informácie správcom naďalej zasielané. Dotknutá osoba ďalej súhlasí s tým, že k poskytnutým údajom môžu byť priradené aj ďalšie osobné údaje. Sumarizované údaje z tohto formulára môžu byť použité správcom na štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu správcu.

Vyhlásenie správcu

Správca vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v rozsahu nutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. Zamestnanci správcu alebo iné fyzické osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy so správcom, a ďalšie osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo prác.